Styrdokument & Arkivet

Styrdokument

Styrdokument är samlingsnamnet på de formella dokument som styr Blekinge studentkårs verksamhet. De viktigaste är listade på denna sida. Letar du efter några andra styrdokument som saknas i listorna nedan? Testa att leta i dokumentarkivet.
Upptäcker du ett fel? Mejla gärna till presidiet@bthstudent.se och påpeka det.

Stadgan är efter lagarna i Sverige det högsta styrande regelverket för studentkåren. I stadgan går det att läsa om hur val och möten går till liksom hur ekonomin ska skötas och vilka rättigheter medlemmarna har.

Åsiktsdokumenten sammanfattar de åsikter som medlemmarna formellt bestämt att studentkåren ska driva. Blekinge studentkår jobbar efter ett tungt åsiktsdokument; åsiktsprogrammet. I detta dokument tas alla möjliga aspekter som påverkar en students vardag upp. Det handlar om allt ifrån positiv särbehandling till kopplingen mellan grundutbildning och forskning. Genom att skriva motioner (förslag) om förändringar i dettaa dokument kan du som är medlem påverka vilka frågor studentkåren driver.

Studentkåren har flertalet policydokument. Bland annat en om alkohol och narkotika, hur vi förhåller oss till dem och verkar preventivt mot användandet av alkohol och narkotika.

Blekinge studentkårs riktlinjer, rutiner och reglementen är vägledande i det arbete som studentkåren gör.
Ni kan hitta dom här

Nedan är en länk som ledar till alla våra verksamhetsförordningar, sektioner så som föreningar.

Arkivet

I vårt dokumentarkiv hittar du alla våra styrdokument, mallar, protokoll och handlingar.

Arkivets logiska struktur

  • Arkiv – all gammal information
  • Fullmäktige – dokument som rör Fullmäktige
  • Kårstyrelsen – dagordning, möteshandlingar samt protokoll från Kårstyrelsens möten
  • Grafik & Loggor –  Aktuella loggor till samtliga delar av organisationen.
  • Mallar – dokumentmallar i alla former
  • Sektioner & Utbildningsföreningar – protokoll från alla sektioner och utbildningsföreningar
  • Styrdokument – policys, riktlinjer och verksamhetsförordningar