Stöd & råd

Har du hamnat i en konflikt med BTH, behöver stöd av någon form eller har kritiska synpunkter på din utbildning?
Läs mer här nere med vad du kan få hjälp med!

Blekinge studentkår finns till för att stötta och hjälpa våra medlemmar och studenter under deras studietid.

Har du hamnat i en konflikt med BTH, behöver stöd av någon form eller har kritiska synpunkter på din utbildning? Läs mer här nere med vad du kan få hjälp med!

Brister i utbildningen

Jobba dig uppåt i hierarkin

Börja gärna med att ta upp problemet med din lärare, kurs- eller programansvarig. De är oftast lyhörda och villiga att lyssna till din kritik. BTH har en utmärkt översikt över de kanaler som finns tillgängliga för att driva utbildningsfrågor.

Känner du att dina försök är fruktlösa eller att du vill ha hjälp med att föra dialogen mot BTH är studentkåren din vän i nöden. Gäller ditt ärende generella problem med en kurs eller ett program som drabbar fler än bara dig är det oftast bäst att först ta upp saken med din utbildnings- eller linjeförening. De är specialister på just din utbildning och kanske redan arbetar med att lösa problemet utan att du vet om det.

Behöver du hjälp personligen?

Är problemet du behöver hjälp med av mer personlig karaktär bör du ta kontakt med vårt studentombud tillika vice ordförande genom att ringa eller skicka ett mejl till studentombud@bthstudent.se. Denna person arbetar heltid i studentkåren och är expert på studenträttsliga frågor. Kontakta även studentombudet om du är osäker på vart ditt ärende platsar så hjälper vi dig rätt. Examinatorer och lärare får aldrig låta sina personliga känslor och åsikter påverka betygsättningen, men om du som student känner dig utsatt kan studentkåren driva ditt ärende anonymt. Med andra ord är detta en person som har, eller med enkla medel kan skaffa sig, stenkoll på vad som gäller i just ditt fall.

studentstödet

De är till för dig som studerar vid Blekinge Tekniska Högskola. Att besöka någon av dem som jobbar inom studentstödet är kostnadsfritt för dig.

Deras mål är att du skall må bra både till kropp och själ under din studietid vid Blekinge Tekniska Högskola.

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i vardagen rubbas och din studieförmåga försämras kontakta studentstödet. De arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning för dig som student.

Läs mer på BTH

Bra att veta om studentstödet!

Få koll på dina rättigheter som student

Här kan du läsa om vad du som student har rätt till innan kursen startar, under dess gång samt efter den har slutat. Om du inte hittar svar på eventuella frågor så har Blekinge studentkår ett studentombud som arbetar heltid med att hjälpa och stötta studenter i rättsliga frågor.

Fem snabba

Vad bör jag tänka på innan kursstart?

Det ska alltid finnas en kursplan till din kurs. I den kan du hitta regler om bland annat hur kursen ska vara utformad och vilken examinationsform som förekommer. Kursplanen måste följas av såväl dig som student som lärosätets personal.

Ett Kurs-PM där du kan se följande punkter ska finnas tillgängligt på lärplattformen senast tre veckor innan kursstart:

 • Länk till kursplan med aktuell litteraturförteckning.
 • Länk till schema.
 • Välkomsthälsning samt några rader om kursen och hur studenten kan förbereda sig, namn och kontaktuppgifter på kursansvarig och examinator i kursen.
 • Innehåll och läsanvisning för varje schemalagt moment i kursen.
 • Datum för tentamen och övriga examinationsmoment (minst tre tillfällen).

 

Anmäl detta direkt till kursansvarig! Du hittar vem som är kursansvarig på  Canvas. Dyker dokumenten inte upp trots att du pratat med kursansvarig? Kontakta Blekinge studentkårs studentombud!

Vad bör jag tänka på under kursens gång?

Ett kursmoment, det kan vara en föreläsning, seminarium eller liknande, är endast obligatoriska om det står fastställt i kursplanen redan från början. Ett kursmoment blir inte obligatoriskt helt plötsligt bara för att läraren eller kursansvarig bestämmer sig för det.

När du skriver såväl hem- som salstentamen har du alltid rätt att vara anonym. Under rättningsprocessen ska tentamen vara kodad, detta för att skydda dig som student. När examinator slutligen fattat betygsbeslut behöver du inte längre vara anonym.

Examinationen ska stämma väl överens med hur kursen beskrivs i kursplanen. Frågor kan och får komma på alla de moment som ingår i kursen. Du kan alltså få frågor på sådant som läraren föreläst om men som inte står i kurslitteraturen.

Din lärare ska rätta din tenta eller examinationsuppgift inom 15 arbetsdagar. I särskilda fall kan läraren få längre tid på sig att rätta en tenta, men då ska det finnas ett prefektbeslut. Om din tenta inte är rättad i tid, kontakta omedelbart examinatorn. Fördröjd rättning kan leda till problem med CSN-utbetalningar för dig.

Vad bör jag tänka på efter kursens slut?

Om du kuggar en examination kommer du att erbjudas minst två tillfällen för omexamination  Dessa ska hållas inom 12 månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Detta gäller samtliga examinationsmoment som ges under en kurs. Det kan alltså vara en uppsats, hemtentamen eller salstenta.

Om du blivit underkänd två gånger har du rätt att byta examinator. Ta då kontakt med den som ansvarar för kursen eller din programansvarige.

Du har rätt till handledning och undervisning under den tid kursen pågår. Efter kursens slut har du inte längre rätt till detta

Fem snabba

Här kan du läsa om vad du som student har rätt till innan kursen startar, under dess gång samt efter den har slutat. Om du inte hittar svar på eventuella frågor så har Blekinge studentkår ett studentombud som arbetar heltid med att hjälpa och stötta studenter i rättsliga frågor.

Vad bör jag tänka på innan kursstart?

Det ska alltid finnas en kursplan till din kurs. I den kan du hitta regler om bland annat hur kursen ska vara utformad och vilken examinationsform som förekommer. Kursplanen måste följas av såväl dig som student som lärosätets personal.

Ett Kurs-PM där du kan se följande punkter ska finnas tillgängligt på lärplattformen senast tre veckor innan kursstart:

 • Länk till kursplan med aktuell litteraturförteckning.
 • Länk till schema.
 • Välkomsthälsning samt några rader om kursen och hur studenten kan förbereda sig, namn och kontaktuppgifter på kursansvarig och examinator i kursen.
 • Innehåll och läsanvisning för varje schemalagt moment i kursen.
 • Datum för tentamen och övriga examinationsmoment (minst tre tillfällen).

 

Anmäl detta direkt till kursansvarig! Du hittar vem som är kursansvarig på  Canvas. Dyker dokumenten inte upp trots att du pratat med kursansvarig? Kontakta Blekinge studentkårs studentombud!

Vad bör jag tänka på under kursens gång?

Ett kursmoment, det kan vara en föreläsning, seminarium eller liknande, är endast obligatoriska om det står fastställt i kursplanen redan från början. Ett kursmoment blir inte obligatoriskt helt plötsligt bara för att läraren eller kursansvarig bestämmer sig för det.

När du skriver såväl hem- som salstentamen har du alltid rätt att vara anonym. Under rättningsprocessen ska tentamen vara kodad, detta för att skydda dig som student. När examinator slutligen fattat betygsbeslut behöver du inte längre vara anonym.

Examinationen ska stämma väl överens med hur kursen beskrivs i kursplanen. Frågor kan och får komma på alla de moment som ingår i kursen. Du kan alltså få frågor på sådant som läraren föreläst om men som inte står i kurslitteraturen.

Din lärare ska rätta din tenta eller examinationsuppgift inom 15 arbetsdagar. I särskilda fall kan läraren få längre tid på sig att rätta en tenta, men då ska det finnas ett prefektbeslut. Om din tenta inte är rättad i tid, kontakta omedelbart examinatorn. Fördröjd rättning kan leda till problem med CSN-utbetalningar för dig.

Vad bör jag tänka på efter kursens slut?

Om du kuggar en examination kommer du att erbjudas minst två tillfällen för omexamination  Dessa ska hållas inom 12 månader efter ordinarie examinationstillfälle.

Detta gäller samtliga examinationsmoment som ges under en kurs. Det kan alltså vara en uppsats, hemtentamen eller salstenta.

Om du blivit underkänd två gånger har du rätt att byta examinator. Ta då kontakt med den som ansvarar för kursen eller din programansvarige.

Du har rätt till handledning och undervisning under den tid kursen pågår. Efter kursens slut har du inte längre rätt till detta

Ser du brister i studiemiljön?

Anmäla skador och tillbud

Om du varit nära att skada dig, men lyckades undvika att en olycka skedde, ska du göra en tillbudsanmälan. Det är viktigt att anmäla risker i studie- och arbetsmiljön även om en olycka ännu inte skett för att högskolan ska kunna förebygga olyckor. Om du upptäcker att något är trasigt på campus eller inte fungerar som det ska så ska detta felanmälas till högskolan. Det kan handla om en lampa som inte fungerar, trasiga möbler, mikrovågsugnar eller datorer som inte fungerar.
Vid brister i studie- och arbetsmiljö eller att något är trasigt så ska det anmälas till servicesupport@bth.se
Gäller felanmälan teknik såsom datorer så ta kontakt med ithelpdesk@bth.se

Felanmälan

Visste du att du som student är försäkrad? Har du skadat dig under skoltid, eller varit nära att skada dig, så ska det anmälas.

Om du skadar dig på väg till eller ifrån högskolan, när du vistas på campusområdet, eller under praktik exempelvis, så ska du göra en arbetsskadeanmälan. Mer information om detta finns på studentportalen.

diskriminering, trakasserier eller kränkande beteende

Ingen student ska utsättas!

Blekinge studentkår har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande beteende, det hör inte hemma på en högskola eller någon annanstans! Alla studenter har rätt till en god lärandemiljö.

En god lärandemiljö innebär en stimulerande, respektfull och inkluderande miljö där inga former av trakasserier, diskriminering eller kränkande beteende accepteras. Samtliga studenter, anställda och samarbetspartners vid BTH har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter till ett respektfullt bemötande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer på studentportalen.

Har du blivit utsatt?

Om du som student känner dig utsatt för diskriminering, kränkande särbehandlingar eller trakasserier har du alltid rätt att få råd, stöd och vägledning. Du avgör själv vilket stöd du vill ha och av vem. Vänd dig till någon som du har förtroende för.
Du kan vända dig till exempel en lärare, programansvarig, studenthälsan, studievägledare, studentkår med flera.

Vänta inte med att söka hjälp

Om du upplever att du är utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier, dröj inte med att söka hjälp. Du har rätt att bli behandlad med respekt. Högskolan är skyldiga att utreda och vidta åtgärder. Skriv gärna ner det som hänt, med tid, plats, vad som hände, ev vittne mm.

Vet du om någon annan har blivit utsatt?

Om du har fått information om att en student känner sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller övrig kränkande särbehandling, ta kontakt med oss på studentkåren eller med studenthälsan.

Håll koll på diskrimineringsgrunderna

Olika typer av diskriminering

Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i jämförbar situation.

Att någon individ eller grupp missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt.

Att vissa regler, normer, rutiner, förhållningssätt och beteende som förekommer i organisatiner och andra samhällsstrukturer systematiskt diskriminerar vissa grupper.

Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare och som kan leda till att medarbetaren ställs utanför arbetaplatsens gemenskap. Till begreppet hör bl a de företeelser som även kallas för mobbning, psykisk våld, social utstötning och trakasserier.

Att uppträda på ett sätt som kränker en persons värdighet och som har samband med de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Till skillnad från kränkande särbehandling kan trakasserier begränsa sig till en enstaka händelse.

Ovälkommet uppträdande grundat på kön eller av sexuell natur som kränker personens värdighet.

 • Om en lärare behandlar dig annorlunda pga exempelvis kön.
 • Om någon kallar dig för ”slampa”, ”slyna”, ”hora”, ”fitta”, ”fjolla”, ”mongo”, ”blatte”, eller något annat nedsättande som har att göra med diskrimineringsgrunderna.
 • Om någon sätter upp bilder, märken eller symboler med rasistisk, homofob eller sexistisk innebörd eller budskap.
 • Om någon nedvärderar dig som har en funktionsnedsättning.
 • Om någon utsätter dig för ovälkomna närmanden eller sexuella anspelningar.
 • Om någon skriver nedvärderande om dig som student på sociala medier, till exempel facebook, instagram och twitter.
 • Om någon systematiskt förlöjligar eller osynliggör en student.

Ahum

Studentkåren har tagit fram ett samarbet med Ahum  där du kan få tillgång till ett digitalt verktyg för att hantera stress, självtvivel och mer. Uppge koden Ahum<3BTH för att få ett år gratis till Ahum. Med koden får du även tillgång till billigare terapisamtal. 
Navigera dig till ahum.se/student för att läsa mer.