StudentrEPRESENTANTER

håll koll på Studentinflytandet

Rätten till studentinflytande regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Det är två dokument som reglerar högskolor och universitetens rättigheter och skyldigheter. Detta är en rättighet som absolut inte ska ses ner på.​

Tack vare att vi sitter med i nämnder, råd, kommittéer och utskott så får vi ett brett grepp där våra studentrepresentanter kan höja den gemensamma studentrösten i högskolans beredande och beslutande organ.

Akademin är uppbyggd av principen om kollegialt bestämmande. Det innebär att beredning ska ske och beslut tas i nära samarbete mellan akademiska ledare, studerande och verksamhet. Därför ska studenterna finnas med vid beslut!​

Utöver att använda din lagstadgade rätt till studentinflytande samt att stärka din kunskapsbank om studenternas rättigheter så får du även en ekonomisk ersättning i form av arvode. Studentrepresentanter får även ekonomisk ersättning vid resor som måste tas för sammanträdet.

Alla våra studentrepresentanter kan begära att få ett skriftligt intyg från högskolan där uppdragets art och omfattning dokumenteras. Vid utfärdande av intyg ska ordförande för det organet på BTH kontaktas. Intyget kan och bör användas för att stärka ditt CV och göra dig extra attraktiv i arbetslivet!​

För att kunna delta på sammanträden utsedda för studentrepresentanter ska det, då det är praktiskt genomförbart, ges möjlighet att vid annan tidpunkt genomgå obligatoriska kursmoment om det tidsmässigt krockar med sammanträden. Detta ska anmälas i god tid till kursansvarig och sker på studentens initiativ.​

studentrepresentanter

Studentkårens representanter finns i alla beslutande och beredande organ vid högskolan och även om vi inte alltid når upp till vårt mål om tre i varje organ har vi stora möjligheter att påverka beslut i vår riktning. Är du intresserad av att sitta som studentrepresentant nominerar du dig genom ett mejl till val@bthstudent.se.

Högskolestyrelsen är BTH:s högtsa beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Från studentkåren har vi Kårordförande och Kårordförande emeritus som representanter.

Representanter: Christopher Hellryd & Arian Watti

Kontakt: hs@bthstudent.se

 Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt högskoleförordningen handläggas av en disciplinnämnd som ska finnas vid varje skola. Här har vi med två representanter från studentkåren

Representanter: Christopher Hellryd & Moa Lanzén

Kontakt: disciplinnamnden@bthstudent.se

I detta råd kan vi direkt vara med och påverka campusområdet. Här diskuterar vi allt från utomhusmiljöerna, studiemiljön och hur miljöerna används. Har ni något som ni vill att vi lyfter? Mejla oss!

Representanter: Carl Brinck & Linus Holmström

Kontakt: campusrad@bthstudent.se

Dekangruppen är behandlande organ för frågor rörande BTH:s utbildningar på forskarniva. Här sitter vi med som studentrepresentanter tillsammans med doktorandrepresentanter.

Representant: Linus Holmström

Kontakt: dekangrupp@bthstudent.se

Arbetsmiljökommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Kommittén består av högskoledirektören, tillika ordförande, intendenten, representant från personalavdelningen, huvudarbetsmiljöombudet och ytterligare två arbetsmiljöombud samt två företrädare för studenterna, tillika arbetsmiljöombud för studenterna. 

Representanter:  Linus Holmström & Jakob Nawrouzi

Kontakt: arbetsmiljo@bthstudent.se

 För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av HR-chef, vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor, dekaner, en företrädare för lärarna och en studeranderepresentant. Gruppen utser inom sig ordförande.

Rekryteringskommittén ska utökas med prefekt och en vetenskapligt kompetent lärare från berörd institution då rekryteringskommittén ska besluta i anställnings- och befordringsärenden enligt nedan.

Representant: Linus Holmström

Kontakt: rekryteringskommitté@bthstudent.se

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Här kan vi lyfta problem och åsikter bland era kurser.

Representanter: Karl-Henrik Andersson & Linus Holmström

Kontakt: utbildningsrad@bthstudent.se

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Representanter: Christopher Hellryd & Linus Holmström

Kontakt: utbildningsutskott@bthstudent.se

Rådet för jämställdhet och lika vilkor arbetar med jämställdhetsintegreringen i BTH:s verksamhet. Där driver vi och utvecklar processer för ökad jämställdhet samt tittar på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten.

Representant: Arian Watti

Kontakt: jamstalldhet@bthstudent.se

För att arbeta med studentkårens huvudsyfte, utbildningsbevakning så har varje utbildningsförening ett antal program som de överser. Till de som har utbildningsföreningen möten med respektive prefekt för berörd institution. 

Institutionen för hälsa, TIHA: morfin@bthstudent.se 

Institutionen för datavetenskap DIDA: rot@bthstudent.se

Institutionen för teknik och estetik, DITE: muk@bthstudent.se

Institutionen för programvaruteknik, DIPT: bits@bthstudent.se 

Institutionen för maskinteknik, TIMA: rost@bthstudent.se

Institutionen för industriell ekonomi, TIEK: eken@bthstudent.se 

Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN: rot@bthstudent.se och bits@bthstudent.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU: Hållbarhetsutskottet (utskott från ROST) – rost@bthstudent.se

Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB: bits@bthstudent.se

(FysPlan) Institutionen för fysisk planering, TIFP: Studentkåren har tills vidare gett den fristående föreningen PlanKan representationsrätten i TIFP – plankan.bth@gmail.com

IT-referensgruppen är BTH:s forum för personalrepresentanter, studentrepresentanter och IT-avdelningen för allt IT-relaterat på BTH. Utveckling, implementering och problem med BTH:s system tas upp under dessa forum. 

Representanter: Carl Brinck & Victor Arvidsson

Studentinflytande är lagstadgad

Rätten till studentinflytande regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Det är två dokument som reglerar högskolor och universitetens rättigheter och skyldigheter. Detta är en rättighet som absolut inte ska ses ner på.

Studenternas röst på högskola

Tack vare att vi sitter med i nämnder, råd, kommittéer och utskott så får vi ett brett grepp där våra studentrepresentanter kan höja den gemensamma studentrösten i högskolans beredande och beslutande organ.

Studentkårens ställningstagande

Akademin är uppbyggd av principen om kollegialt bestämmande. Det innebär att beredning ska ske och beslut tas i nära samarbete mellan akademiska ledare, studerande och verksamhet. Därför ska studenterna finnas med vid beslut!

ekonomisk ersättning till representanter

Utöver att använda din lagstadgade rätt till studentinflytande samt att stärka din kunskapsbank om studenternas rättigheter så får du även en ekonomisk ersättning i form av arvode. Studentrepresentanter får även ekonomisk ersättning vid resor som måste tas för sammanträdet.

intyg för ditt engagemang

Alla våra studentrepresentanter kan begära att få ett skriftligt intyg från högskolan där uppdragets art och omfattning dokumenteras. Vid utfärdande av intyg ska ordförande för det organet på BTH kontaktas. Intyget kan och bör användas för att stärka ditt CV och göra dig extra attraktiv i arbetslivet!

Flytta obligatoriska moment

För att kunna delta på sammanträden utsedda för studentrepresentanter ska det, då det är praktiskt genomförbart, ges möjlighet att vid annan tidpunkt genomgå obligatoriska kursmoment om det tidsmässigt krockar med sammanträden. Detta ska anmälas i god tid till kursansvarig och sker på studentens initiativ.

studentrepresentanter

Studentkårens representanter finns i alla beslutande och beredande organ vid högskolan och även om vi inte alltid når upp till vårt mål om tre i varje organ har vi stora möjligheter att påverka beslut i vår riktning. Till sidan listas alla organ där Blekinge Studentkår har platser. I de fall samtliga platser i ett organ är vakanta skickas kallelser och förfrågningar till kårstyrelsens presidie som hanterar eller delegerar ärendena. Att en plats är vakant betyder alltså inte att studentkåren saknar inflytande i organet utan att en fast representant saknas och att det vore optimalt om en sådan tillsattes. Är du intresserad av att sitta som studentrepresentant nominerar du dig genom ett mejl till val@bthstudent.se.

Ifall du har frågor kring vad representanterna i något av organen gör går det bra att mejla presidiet@bthstudent.se eller skicka ett mejl direkt till studentrepresentanterna i organet, mejladresser finns under respektive organ.

Högskolestyrelsen är BTH:s högtsa beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Från studentkåren har vi Kårordförande och Kårordförande emeritus som representanter.

Representanter: Christopher Hellryd & Arian Watti
Kontakt: hs@bthstudent.se

 Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt högskoleförordningen handläggas av en disciplinnämnd som ska finnas vid varje skola. Här har vi med två representanter från studentkåren

Representanter: Christopher Hellryd & Moa Lanzén

Kontakt: disciplinnamnden@bthstudent.se

I detta råd kan vi direkt vara med och påverka campusområdet. Här diskuterar vi allt från utomhusmiljöerna, studiemiljön och hur miljöerna används. Har ni något som ni vill att vi lyfter? Mejla oss”

Representanter: Carl Brinck & Linus Holmström

Kontakt: campusrad@bthstudent.se

Dekangruppen är behandlande organ för frågor rörande BTH:s utbildningar på forskarniva. Här sitter vi med som studentrepresentanter tillsammans med doktorandrepresentanter.

Representant: Linus Holmström

Kontakt: dekangrupp@bthstudent.se

Arbetsmiljökommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Kommittén består av högskoledirektören, tillika ordförande, intendenten, representant från personalavdelningen, huvudarbetsmiljöombudet och ytterligare två arbetsmiljöombud samt två företrädare för studenterna, tillika arbetsmiljöombud för studenterna. 

Representanter: Linus Holmström & Jakob Nawrouzi

Kontakt: arbetsmiljo@bthstudent.se

 För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av HR-chef, vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor, dekaner, en företrädare för lärarna och en studeranderepresentant. Gruppen utser inom sig ordförande.

Rekryteringskommittén ska utökas med prefekt och en vetenskapligt kompetent lärare från berörd institution då rekryteringskommittén ska besluta i anställnings- och befordringsärenden enligt nedan.

Representant: Linus Holmström

Kontakt: rekryteringskommitté@bthstudent.se

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Här kan vi lyfta problem och åsikter bland era kurser.

Representanter: Karl-Henrik Andersson & Linus Holmström

Kontakt: utbildningsrad@bthstudent.se

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Representanter: Christopher Hellryd & Linus Holmström

Kontakt: utbildningsutskott@bthstudent.se

Rådet för jämställdhet och lika vilkor arbetar med jämställdhetsintegreringen i BTH:s verksamhet. Där driver vi och utvecklar processer för ökad jämställdhet samt tittar på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten.

Representant: Arian Watti

Kontakt: jamstalldhet@bthstudent.se

IT-referensgruppen är BTH:s forum för personalrepresentanter, studentrepresentanter och IT-avdelningen för allt IT-relaterat på BTH. Utveckling, implementering och problem med BTH:s system tas upp under dessa forum. 

Representanter: Carl Brinck & Victor Arvidsson

Kontakt: itgruppen@bthstudent.se

För att arbeta med studentkårens huvudsyfte, utbildningsbevakning så har varje utbildningsförening ett antal program som de överser. Till de som har utbildningsföreningen möten med respektive prefekt för berörd institution. 

Institutionen för hälsa, TIHA: morfin@bthstudent.se 

Institutionen för datavetenskap DIDA: rot@bthstudent.se

Institutionen för teknik och estetik, DITE: muk@bthstudent.se

Institutionen för programvaruteknik, DIPT: bits@bthstudent.se 


Institutionen för maskinteknik, TIMA: rost@bthstudent.se


Institutionen för industriell ekonomi, TIEK: eken@bthstudent.se 


Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN:
rot@bthstudent.se och bits@bthstudent.se


Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU: Hållbarhetsutskottet (utskott från ROST) – rost@bthstudent.se


Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB: bits@bthstudent.se


(FysPlan) Institutionen för fysisk planering, TIFP: Studentkåren har tills vidare gett den fristående föreningen PlanKan representationsrätten i TIFP – plankan.bth@gmail.com