StudentrEPRESENTANTER

Studentinflytande är lagstadgad

Rätten till studentinflytande regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Det är två dokument som reglerar högskolor och universitetens rättigheter och skyldigheter. Detta är en rättighet som absolut inte ska ses ner på.

Studenternas röst på högskola

Tack vare att vi sitter med i nämnder, råd, kommittéer och utskott så får vi ett brett grepp där våra studentrepresentanter kan höja den gemensamma studentrösten i högskolans beredande och beslutande organ.

Studentkårens ställningstagande

Akademin är uppbyggd av principen om kollegialt bestämmande. Det innebär att beredning ska ske och beslut tas i nära samarbete mellan akademiska ledare, studerande och verksamhet. Därför ska studenterna finnas med vid beslut!

ekonomisk ersättning till representanter

Utöver att använda din lagstadgade rätt till studentinflytande samt att stärka din kunskapsbank om studenternas rättigheter så får du även en ekonomisk ersättning i form av arvode. Studentrepresentanter får även ekonomisk ersättning vid resor som måste tas för sammanträdet.

intyg för ditt engagemang

Alla våra studentrepresentanter kan begära att få ett skriftligt intyg från högskolan där uppdragets art och omfattning dokumenteras. Vid utfärdande av intyg ska ordförande för det organet på BTH kontaktas. Intyget kan och bör användas för att stärka ditt CV och göra dig extra attraktiv i arbetslivet!

Flytta obligatoriska moment

För att kunna delta på sammanträden utsedda för studentrepresentanter ska det, då det är praktiskt genomförbart, ges möjlighet att vid annan tidpunkt genomgå obligatoriska kursmoment om det tidsmässigt krockar med sammanträden. Detta ska anmälas i god tid till kursansvarig och sker på studentens initiativ.

håll koll på Studentinflytandet

Rätten till studentinflytande regleras i högskolelagen och högskoleförordningen. Det är två dokument som reglerar högskolor och universitetens rättigheter och skyldigheter. Detta är en rättighet som absolut inte ska ses ner på.​

Tack vare att vi sitter med i nämnder, råd, kommittéer och utskott så får vi ett brett grepp där våra studentrepresentanter kan höja den gemensamma studentrösten i högskolans beredande och beslutande organ.

Akademin är uppbyggd av principen om kollegialt bestämmande. Det innebär att beredning ska ske och beslut tas i nära samarbete mellan akademiska ledare, studerande och verksamhet. Därför ska studenterna finnas med vid beslut!​

Utöver att använda din lagstadgade rätt till studentinflytande samt att stärka din kunskapsbank om studenternas rättigheter så får du även en ekonomisk ersättning i form av arvode. Studentrepresentanter får även ekonomisk ersättning vid resor som måste tas för sammanträdet.

Alla våra studentrepresentanter kan begära att få ett skriftligt intyg från högskolan där uppdragets art och omfattning dokumenteras. Vid utfärdande av intyg ska ordförande för det organet på BTH kontaktas. Intyget kan och bör användas för att stärka ditt CV och göra dig extra attraktiv i arbetslivet!​

För att kunna delta på sammanträden utsedda för studentrepresentanter ska det, då det är praktiskt genomförbart, ges möjlighet att vid annan tidpunkt genomgå obligatoriska kursmoment om det tidsmässigt krockar med sammanträden. Detta ska anmälas i god tid till kursansvarig och sker på studentens initiativ.​

Engagera dig

Vi söker representanter i dessa råden, hör av dig om du är intresserad. presidiet@bthstudent.se 

Intresserad i något annat råd som inte finns med i listan? Kontakta valberedningen val@bthstudent.se för att nominera dig för nästa period. Längre ner kan du läsa om alla beslutande och bredande organ vid högskolan som det finns studentrepresentanter till.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådets övergripande uppdrag är att initiera och koordinera
aktiviteter som syftar till att utveckla BTH med digitalisering. Rådet bör också verka
för att BTH:s arbete med digitalisering blir synliggjort såväl internt som externt.

Hållbarhetsråd

Hållbarhetsrådets övergripande uppdrag är att initiera och koordinera aktiviteter
som syftar till att ge studenter kunskap och förståelse för hur de kan bidra till hållbarhet. Rådet ska också verka för att
BTH:s hållbarhetsarbete blir synliggjort såväl internt som externt.

Lokaler och infrastruktur

I detta råd kan du direkt vara med och påverka BTH:s lokaler och infrastruktur. Här diskuteras det allt från lokaler och infrastrukturer för undervisning, lärande och forskning för att ge en god arbetsmiljö. 

Utbildningsråd

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Här kan vi lyfta problem och åsikter bland era kurser.

IT-referensgrupp

IT-referensgruppen är BTH:s forum för personalrepresentanter, studentrepresentanter och IT-avdelningen för allt IT-relaterat på BTH. Utveckling, implementering och problem med BTH:s system tas upp under dessa forum. 

Internationaliseringsråd

Internationaliseringsrådet ska verka för utveckling av högskolans internationalisering genom övergripande central planering och styrning i linje med högskolans strategier och riktlinjer.

studentrepresentanter

Student representanter finns i alla beslutande och beredande organ vid högskolan. Till sidan listas alla organ där studentrepresentanter har platser. Är du intresserad av att sitta som studentrepresentant nominerar du dig genom ett mejl till val@bthstudent.se.

 

Ifall du har frågor kring vad representanterna i något av organen gör går det bra att mejla presidiet@bthstudent.se eller skicka ett mejl direkt till studentrepresentanterna i organet, mejladresser finns under respektive organ.

Kan innehas av studenter

 Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt högskoleförordningen handläggas av en disciplinnämnd som ska finnas vid varje skola. Här tillsätter studentkåren två studentrepresentanter.

Representanter: Victor Arvidsson & Embla Svahnberg

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: disciplinnamnden@bthstudent.se

I detta råd kan du direkt vara med och påverka BTH:s lokaler och infrastruktur. Här diskuteras det allt från lokaler och infrastrukturer för undervisning, lärande och forskning för att ge en god arbetsmiljö. 

Representanter: Linus Holmström, Embla Svahnberg & Mollie Bates

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: campusrad@bthstudent.se

Dekangruppen är behandlande organ för frågor rörande BTH:s utbildningar på forskarniva. Här sitter studentkåren med som studentrepresentanter tillsammans med doktorandrepresentanter.

Representant: Carl Rubin

Kontakt: dekangrupp@bthstudent.se

Arbetsmiljökommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Kommittén består av högskoledirektören, tillika ordförande, intendenten, representant från personalavdelningen, huvudarbetsmiljöombudet och ytterligare två arbetsmiljöombud samt två företrädare för studenterna, tillika arbetsmiljöombud för studenterna. 

Representanter: Rebecca Redin Niwong & My Skog

Kontakt: arbetsmiljo@bthstudent.se

 För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av HR-chef, vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor, dekaner, en företrädare för lärarna och en studeranderepresentant. Gruppen utser inom sig ordförande.

Rekryteringskommittén ska utökas med prefekt och en vetenskapligt kompetent lärare från berörd institution då rekryteringskommittén ska besluta i anställnings- och befordringsärenden enligt nedan.

Representant: Matilda Höglund

Kontakt: rekryteringskommitté@bthstudent.se

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Här kan vi lyfta problem och åsikter bland era kurser.

Representanter: Carl Rubin & Embla Svahnberg

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: utbildningsrad@bthstudent.se

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Representanter: Carl Rubin & Linus Holmström

Kontakt: utbildningsutskott@bthstudent.se

Rådet för jämställdhet och lika vilkor arbetar med jämställdhetsintegreringen i BTH:s verksamhet. Där driver vi och utvecklar processer för ökad jämställdhet samt tittar på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten.

Representant: Mollie Bates

Kontakt: jamnstallhetsgruppen@bthstudent.se

IT-referensgruppen är BTH:s forum för personalrepresentanter, studentrepresentanter och IT-avdelningen för allt IT-relaterat på BTH. Utveckling, implementering och problem med BTH:s system tas upp under dessa forum. 

Representanter: Carl Rubin & Embla Svahnberg

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: itgruppen@bthstudent.se

Vid BTH finns ett antagningsråd för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Rådet är rådgivande i de ärenden där sökande ansöker om reell kompetens, att undantag görs från behörighetsvillkor samt individuell prövning. 

Representant: Embla Svahnberg

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: antagningsradet@bthstudent.se

För att arbeta med studentkårens huvudsyfte, utbildningsbevakning så har varje utbildningsförening ett antal program som de överser. Till de som har utbildningsföreningen möten med respektive prefekt för berörd institution. 

Institutionen för hälsa, TIHA: morfin@bthstudent.se 

Institutionen för datavetenskap DIDA: rot@bthstudent.se

Institutionen för teknik och estetik, DITE: muk@bthstudent.se

Institutionen för programvaruteknik, DIPT: bits@bthstudent.se 

Institutionen för maskinteknik, TIMA: rost@bthstudent.se

Institutionen för industriell ekonomi, TIEK: eken@bthstudent.se 

Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN:
rot@bthstudent.se och bits@bthstudent.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU: Hållbarhetsutskottet (utskott från ROST) – rost@bthstudent.se

Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB: bits@bthstudent.se

(FysPlan) Institutionen för fysisk planering, TIFP: Studentkåren har tills vidare gett den fristående föreningen PlanKan representationsrätten i TIFP – plankan.bth@gmail.com

Högskolestyrelsen är BTH:s högtsa beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Från studentkåren har vi Kårordförande och Kårordförande emeritus som representanter.

Representanter: Linus Holmström & Christopher Hellryd
Kontakt: hs@bthstudent.se

Ledningsgruppens arbete är kopplat till högskolans vision, samt verksamhetsplanering. Arbetet omfattar att ta ett helhetsansvar för högskolan som sedan rådges till rektorn eller annan beslutsfattare.

Representant: Linus Holmström

Kontakt: ordforande@bthstudent.se

Samverkansrådets uppgift är att stärka den interna kommunikationen kring samverkna med externa partners.

Representant: Embla Svahnberg

Kontakt: samverkansradet@bthstudent.se

Syftet är att diskutera, förankra och samordna ärenden som rör studieavgifter för tredjelandsstudenter och avgiftsreducerande stipendier för dessa. 

Representant: Carl Rubin

Kontakt: avgiftsradet@bthstudent.se

Det studeadministrativa rådet är rådgörande till den studieadminstrativa chefen och chefen för studerandeavdelningen i ärenden kring studieadminstrativa regler och tentamensregler. 

Representant: Carl Rubin

Kontakt: vice@bthstudent.se

BTH ser att breddad rekrytering och breddat deltagande inkluderas i verksamheten.  Syftet är att rekrytera presumtiva studenter från underrepresenterade grupper för att öka deras andel och för breddat deltagande görs insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. 

Representant: Embla Svahnberg

Kontakt: kommunikation@bthstudent.se 

Internationaliseringsrådet ska verka för utveckling av högskolans internationalisering genom övergripande central planering och styrning i linje med högskolans strategier och riktlinjer.

Representant: Linus Holmström

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: internationaliseringsgruppen@bthstudent.se

Digitaliseringsrådets övergripande uppdrag är att initiera och koordinera
aktiviteter som syftar till att utveckla BTH med digitalisering. Rådet bör också verka
för att BTH:s arbete med digitalisering blir synliggjort såväl internt som externt.

Representanter: Vakant

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad.

Hållbarhetsrådets övergripande uppdrag är att initiera och koordinera aktiviteter
som syftar till att ge studenter kunskap och förståelse för hur de kan bidra till hållbarhet. Rådet ska också verka för att
BTH:s hållbarhetsarbete blir synliggjort såväl internt som externt.

Representanter: Vakant

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad.

Innehas av presidiet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

studentrepresentanter

Studentrepresentanter finns i alla beslutande och beredande organ vid högskolan. Bredvid listas alla organ där studentrepresentanter har platser. Är du intresserad av att sitta som studentrepresentant nominerar du dig genom ett mejl till val@bthstudent.se.

Ifall du har frågor kring vad representanterna i något av organen gör går det bra att mejla presidiet@bthstudent.se eller skicka ett mejl direkt till studentrepresentanterna i organet, mejladresser finns under respektive organ. 

 Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt högskoleförordningen handläggas av en disciplinnämnd som ska finnas vid varje skola. Här tillsätter studentkåren två studentrepresentanter.

Representanter: Victor Arvidsson & Embla Svahnberg

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: disciplinnamnden@bthstudent.se

I detta råd kan du direkt vara med och påverka BTH:s lokaler och infrastruktur. Här diskuteras det allt från lokaler och infrastrukturer för undervisning, lärande och forskning för att ge en god arbetsmiljö. 

Representanter: Linus Holmström, Embla Svahnberg & Mollie Bates

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: campusrad@bthstudent.se

Dekangruppen är behandlande organ för frågor rörande BTH:s utbildningar på forskarniva. Här sitter studentkåren med som studentrepresentanter tillsammans med doktorandrepresentanter.

Representant: Carl Rubin

Kontakt: dekangrupp@bthstudent.se

Arbetsmiljökommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Kommittén består av högskoledirektören, tillika ordförande, intendenten, representant från personalavdelningen, huvudarbetsmiljöombudet och ytterligare två arbetsmiljöombud samt två företrädare för studenterna, tillika arbetsmiljöombud för studenterna. 

Representanter: Rebecca Redin Niwong & My Skog

Kontakt: arbetsmiljo@bthstudent.se

 För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av HR-chef, vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor, dekaner, en företrädare för lärarna och en studeranderepresentant. Gruppen utser inom sig ordförande.

Rekryteringskommittén ska utökas med prefekt och en vetenskapligt kompetent lärare från berörd institution då rekryteringskommittén ska besluta i anställnings- och befordringsärenden enligt nedan.

Representant: Matilda Höglund

Kontakt: rekryteringskommitté@bthstudent.se

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Här kan vi lyfta problem och åsikter bland era kurser.

Representanter: Carl Rubin & Embla Svahnberg

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: utbildningsrad@bthstudent.se

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Representanter: Carl Rubin & Linus Holmström

Kontakt: utbildningsutskott@bthstudent.se

Rådet för jämställdhet och lika vilkor arbetar med jämställdhetsintegreringen i BTH:s verksamhet. Där driver vi och utvecklar processer för ökad jämställdhet samt tittar på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten.

Representant: Mollie Bates

Kontakt: jamnstallhetsgruppen@bthstudent.se

IT-referensgruppen är BTH:s forum för personalrepresentanter, studentrepresentanter och IT-avdelningen för allt IT-relaterat på BTH. Utveckling, implementering och problem med BTH:s system tas upp under dessa forum. 

Representanter: Carl Rubin & Embla Svahnberg

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: itgruppen@bthstudent.se

Vid BTH finns ett antagningsråd för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Rådet är rådgivande i de ärenden där sökande ansöker om reell kompetens, att undantag görs från behörighetsvillkor samt individuell prövning. 

Representant: Embla Svahnberg

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: antagningsradet@bthstudent.se

För att arbeta med studentkårens huvudsyfte, utbildningsbevakning så har varje utbildningsförening ett antal program som de överser. Till de som har utbildningsföreningen möten med respektive prefekt för berörd institution. 

Institutionen för hälsa, TIHA: morfin@bthstudent.se 

Institutionen för datavetenskap DIDA: rot@bthstudent.se

Institutionen för teknik och estetik, DITE: muk@bthstudent.se

Institutionen för programvaruteknik, DIPT: bits@bthstudent.se 

Institutionen för maskinteknik, TIMA: rost@bthstudent.se

Institutionen för industriell ekonomi, TIEK: eken@bthstudent.se 

Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN:
rot@bthstudent.se och bits@bthstudent.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU: Hållbarhetsutskottet (utskott från ROST) – rost@bthstudent.se

Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB: bits@bthstudent.se

(FysPlan) Institutionen för fysisk planering, TIFP: Studentkåren har tills vidare gett den fristående föreningen PlanKan representationsrätten i TIFP – plankan.bth@gmail.com

Högskolestyrelsen är BTH:s högtsa beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Från studentkåren har vi Kårordförande och Kårordförande emeritus som representanter.

Representanter: Linus Holmström & Christopher Hellryd
Kontakt: hs@bthstudent.se

Ledningsgruppens arbete är kopplat till högskolans vision, samt verksamhetsplanering. Arbetet omfattar att ta ett helhetsansvar för högskolan som sedan rådges till rektorn eller annan beslutsfattare.

Representant: Linus Holmström

Kontakt: ordforande@bthstudent.se

Samverkansrådets uppgift är att stärka den interna kommunikationen kring samverkna med externa partners.

Representant: Embla Svahnberg

Kontakt: samverkansradet@bthstudent.se

Syftet är att diskutera, förankra och samordna ärenden som rör studieavgifter för tredjelandsstudenter och avgiftsreducerande stipendier för dessa. 

Representant: Carl Rubin

Kontakt: avgiftsradet@bthstudent.se

Det studeadministrativa rådet är rådgörande till den studieadminstrativa chefen och chefen för studerandeavdelningen i ärenden kring studieadminstrativa regler och tentamensregler. 

Representant: Carl Rubin

Kontakt: vice@bthstudent.se

BTH ser att breddad rekrytering och breddat deltagande inkluderas i verksamheten.  Syftet är att rekrytera presumtiva studenter från underrepresenterade grupper för att öka deras andel och för breddat deltagande görs insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. 

Representant: Embla Svahnberg

Kontakt: kommunikation@bthstudent.se 

Internationaliseringsrådet ska verka för utveckling av högskolans internationalisering genom övergripande central planering och styrning i linje med högskolans strategier och riktlinjer.

Representant: Linus Holmström

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad. 

Kontakt: internationaliseringsgruppen@bthstudent.se

Digitaliseringsrådets övergripande uppdrag är att initiera och koordinera
aktiviteter som syftar till att utveckla BTH med digitalisering. Rådet bör också verka
för att BTH:s arbete med digitalisering blir synliggjort såväl internt som externt.

Representanter: Vakant

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad.

Hållbarhetsrådets övergripande uppdrag är att initiera och koordinera aktiviteter
som syftar till att ge studenter kunskap och förståelse för hur de kan bidra till hållbarhet. Rådet ska också verka för att
BTH:s hållbarhetsarbete blir synliggjort såväl internt som externt.

Representant: Vakant

Vi söker en representant, hör av dig om du är intresserad.